เครื่องวิเคราะห์ คุณภาพน้ำอ้อยในไร่ เพื่อการซื้อขายเชิงพาณิชย์

รศ.ดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์  กำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสนโทรศัพท์ 08-5917-1017

Read more

เครื่องกรองน้ำแบบพกพา โดย ผศ.ดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์

เครื่องกรองน้ำแบบพกพา สามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองได้ มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา พกพาได้สะดวก ใช้ในการปรับคุณภาพน้ำจากแหล่งน้ำจิดผิวดินในพื้นที่ ที่ไม่มีระบบการปรับคุณภาพน้ำ ที่ืได้มาตรฐานหรือไม่มีระบบไฟฟ้า สอบถามได้ที่ ผศ.ดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์ และทีมวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2797-0999

Read more

ผศ.ดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์ รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรม มก. 2559 จากผลงาน”เครื่องกรองน้ำดื่มผลิตไฟฟ้าแบบพกพา”

จากการประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559 ที่ผ่านมา ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ “เครื่องกรองน้ำดื่มผลิตไฟฟ้าแบบพกพา” เป็นการต่อยอดมาจากการผลิตเครื่องกรองน้ำสะอาดแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมเมื่อปี 2554 ซึ่งจะมีขนาดใหญ่ จากนั้นได้ทำวิจัยต่อยอด พัฒนาเป็นเครื่องกรองน้ำดื่มที่สามารถผลิตไฟฟ้าแบบพกพาได้ เพื่อความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ ภาควิชาภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน หรือโทรมาที่ 089-674-9959 ผลงานของ

Read more