ไฟเบอร์ซีเมนต์ใช้เส้นใยบะซอลต์เป็นวัสดุเสริมแรง

ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ที่ใช้เส้นใยบะซอลต์เป็นวัสดุเสริมแรงทดแทนแร่ใยหิน เป็นผลงานวิจัยที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม ประกอบด้วย ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีผศ.ดร.ปริญญา ฉกาจนโรดม เป็นหัวหน้าโครงการ ร่วมกับสาขาเทคโนโลยีวัสดุและสิ่งทอ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัทมหพันธ์ ไฟเบอร์ซีเมนต์ จำกัด(มหาชน) บริษัทกลาสบริดจ์ จำกัด ภายใต้การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปี งบประมาณ 2558

Read more