น้อยหน่าลูกผสม 3 สายพันธุ์ (เพชรปากช่อง/ปาช่อง 46/ ฝ้ายเขียวเกษตร 2)

นายเรืองศักดิ์ กมขุนทด และคณะ
สถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 081-470- 2382 E-mail: ijsrsk@ku.ac.th

Read more