การบริการฝึกอบรมนอกสถานที่: หลักการ เทคนิค และการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์

          ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดโครงการ การบริการฝึกอบรมนอกสถานที่: หลักการ เทคนิค และการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (In-House Training in Science) เป็นการให้บริการฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามความต้องการ ทั้งความต้องการของหลักสูตรเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ และความต้องการของบุคลากรเฉพาะกลุ่ม ซึ่งสามารถเลือกหรือออกแบบได้โดยไม่ติดข้อจำกัดเรื่องสถานที่และเวลาที่ต้องการให้บริการจัดฝึกอบรม

Read more

ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สวพ.มก. จัดโครงการฝึกอบรม เทคนิคทางกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด สำหรับตัวอย่างทางชีวภาพ

            เมื่อวันที่ 11 – 13 มิถุนายน 2562 ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้เครื่องมือและเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 เรื่อง “เทคนิคทางกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด สำหรับตัวอย่างทางชีวภาพ” ณ ห้องประชุม C202 และ

Read more

ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สวพ.มก. ขอเชิญสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “นวัตกรรมของกล้องจุลทรรศน์แรงอะตอมและการประยุกต์ใช้งาน”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ บริษัทโคแอกซ์ กรุป คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “นวัตกรรมของกล้องจุลทรรศน์แรงอะตอมและการประยุกต์ใช้งาน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของกล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานวิจัยและการตรวจสอบตัวอย่าง แก่อาจารย์ นักวิจัย นิสิตทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป ที่เข้าอบรม ในวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00

Read more

ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สวพ.มก. จัดโครงการฝึกอบรม เทคนิคการปรับปรุงพันธ์ุพืชและการประยุกต์ใช้ รุ่นที่ 6

เมื่อวันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2562 ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้เครื่องมือและเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 เรื่อง “เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์พืชและการประยุกต์ใช้ รุ่นที่ 6” ณ ห้องประชุม C202 และ ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง มก. โดยมีนางสาวจันทร์วิภา รัตนอานันต์ เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (ป.ตรี) สังกัด ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

Read more

การอบรมเทคนิคการใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการ เพื่อนิสิต มก.หัวข้อ “High Performance Liquid Chromatography,HPLC: เครื่องแยกชนิดและหาปริมาณสารในสภาวะของเหลว”

                ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดการอบรมเทคนิคการใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการ เพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวข้อ “High Performance Liquid Chromatography,HPLC: เครื่องแยกชนิดและหาปริมาณสารในสภาวะของเหลว” บรรยายโดย ดร.กฤตยา

Read more

ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้ร่วมโครงการฝึกอบรม ประจำเดือนมิถุนายน 2559

ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สวพ.มก. ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 ดังนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม | Downloadใบสมัคร

Read more

ภาพกิจกรรม การอบรมเทคนิคการใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการ เพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวข้อ “Ultra High Performance Liquid Chromatography,UHPLC: เครื่องอัลตร้าไฮลิควิดโครมาโตกราฟ”

                ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดการอบรมเทคนิคการใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการ เพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวข้อ “๊Ultra High Performance Liquid Chromatography,UHPLC: เครื่องอัลตร้าไฮลิควิดโครมาโตกราฟ” บรรยายโดย

Read more

ภาพกิจกรรม การจัดสัมมนาวิชาการและสาธิตการใช้เครื่องมือจริงในหัวข้อ “Real-time PCR detection by ECO qPCR system” ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559

ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สวพ. มก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท ไลฟ์ ไซเอนซ์ เอพี จํากัด จัดสัมมนาวิชาการและสาธิตการใช้เครื่องมือจริงในหัวข้อ “Real-time PCR detection by ECO qPCR system” ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559

Read more

ภาพกิจกรรม โครงการฝึกอบรมเรื่อง “เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อพืชเบื้องต้น รุ่นที่ 37” วันที่ 16-19 พฤษภาคม 2559

ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2559 เรื่อง “เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อพืชเบื้องต้น รุ่นที่ 37” ระหว่างวันที่ 16 – 19 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2

Read more