โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มศักยภาพในการเขียนข้อเสนอการวิจัย สาขาเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 1

วันที่ 11 กันยายน 2556ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัด “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มศักยภาพในการเขียนข้อเสนอการวิจัย สาขาเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 1”เนื่องด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. มีนโยบายในการผลักดันและเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัยให้มีความเข้มแข็ง และเชี่ยวชาญในการเขียนข้อเสนอการวิจัยอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อการเสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนต่าง ๆ และเพื่อเป็นการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเสริมสร้างองค์ความรู้

Read more

จัดบรรยายพิเศษหัวข้อ “Challenges and Opportunities for Food Scientists in the Quest for Food Security in Under-Industrialized Nations in Asia and Africa”

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 Professor Dr. Anna V.A. Resurreccion ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Food Science and Technology จาก University of GEORGIA ซึ่งมีความชำนาญด้าน Consumer

Read more