สวพ.มก. จัดอบรมฯ “การประเมินผลกระทบจากงานวิจัย”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลกระทบจากงานวิจัย เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางการวิจัยได้แนวทางในการนำเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ไปใช้ในการประเมินผลกระทบจากงานวิจัย เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด และห้องประชุมไพลิน ชั้น 3

Read more

การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานที่มีการเลี้ยงและใช้สัตว์ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานที่มีการเลี้ยงและใช้สัตว์ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559  เวลา 08:30-16:30 น. ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร อาคารสารนิเทศ 50 ปี เพื่อให้ คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ฯ อาจารย์

Read more

ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เปิดการฝึกอบรมเทคนิคการใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการ เพื่อนิสิต มก. ประจำเดือนพฤษภาคม 2559

ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สวพ.มก. ขอเชิญนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมเทคนิคการใช้เครื่องมือฯ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ดังนี้   ลงทะเบียนฟรี!! | รายละเอียดเพิ่มเติม | สมัคร online สอบถามเพิ่มเติมที่ นางสาวพรสา พ่วงลา 02-942-8740 ต่อ 206, E-mail: rdipss@ku.ac.th

Read more

เปิดการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2

ตาม พ.ร.บ. สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้วันที่ 14 กันยายน 2558 กำหนดว่า “ผู้ใดใช้สัตว์หรือผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ อยู่ในวันที่ พ.ร.บ. นี้ใช้บังคับ ให้ยื่นขอรับใบอนุญาต ตาม พ.ร.บ. นี้ ภายใน 180

Read more

ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 7

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 7 ในวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย มีความรู้ความสามารถและทักษะในการเขียนและการจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อเสนอตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

Read more

ขอเชิญร่วมอบรม การวางแผนการทดลองเพื่อการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. กำหนดจัดอบรม การวางแผนการทดลองเพื่อการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 15 – 16 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย มีความรู้

Read more

ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมกับสำนักบริการคอมพิวเตอร์ กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัย ในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 507 ชั้น 5 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์/นักวิจัย มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านต่างๆ ไปสนับสนุนกระบวนการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Read more

สมาคมส่งเสริมการวิจัยขอเชิญเข้าอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

สมาคมส่งเสริมการวิจัยจัดให้มีการฝึกอบรม “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อของบประมาณแผ่นดินและทุนจากวช.” 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 ฝึกอบรม วันที่ 13 -14 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เชี่ยวสกุล สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รุ่นที่ 2

Read more

ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์ มก. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมออกแบบเพื่อธุรกิจอาหาร

ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมออกแบบเพื่อธุรกิจอาหาร การอบรมความรู้ด้านการออกแบบเจาะจงเพื่อธุรกิจอาหาร โดยคณาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมืออาชีพในวงการอาหาร คุณขาบ สุทธิพงศ์ สุริยะ และ คุณไกรเสริม โตทับเที่ยง และพร้อมการทำ Workshop การออกแบบเพื่อธุรกิจอาหาร อบรม 8 ครั้ง วันอังคาร และวันพฤหัสบดี เริ่มอบรมวันอังคารที่

Read more

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)

 โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กำหนดให้มีการจัดโครงการฝึกอบรม  “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ในระหว่างวันที่ 20-24 กรกฎาคม 2558 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัย บุคลากรที่สนใจขอให้ศึกษา รายละเอียด ของการอบรม และกรอกใบสมัคร ส่งกลับมาตามที่อยู่ในที่แจ้งไว้ในใบสมัคร ภายในวันศุกร์ที่ 3

Read more