การประชุมรับ-ส่งมอบงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดประชุมรับ-ส่งมอบงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เนื่องจากได้รับการสรรหาผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการในวาระใหม่ จึงมีการรับ-ส่งมอบงาน โดย รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่งมอบแด่ ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้รับมอบงาน จากนั้นเป็นการรับ-ส่งมอบงาน โดย ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

KAPI แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการ สวพ.มก.คนใหม่

            คุณวารุณี ธนะแพสย์ ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมทั้งบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีแก่ รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ที่ได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการ สวพ.มก. เมื่อวันที่29 ก.ค.2557 ที่ผ่านมา

Read more

บุคลากร สวพ.มก.ร่วมฟังคำชี้แจง ข้อบังคับและวิธีสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน

คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. โดย ดร.กนิษฐา กาญจนจารี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการพร้อมคณะกรรมการสรรหาฯ ชี้แจงทำความเข้าใจ เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน  หรือผู้อำนวยการสำนัก พ.ศ. 2557  ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม

Read more