การเสวนาเรื่อง “เปิดบ้านวิจัยพบผู้ประกอบการพลาสติกชีวภาพ”

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดการเสวนาเรื่อง “เปิดบ้านวิจัยพบผู้ประกอบการพลาสติกชีวภาพ” ในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558 เวลา 09:00-15:00 น. ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช.1 เพื่อให้นักวิจัย นักวิชาการ

Read more