ผีเสื้อหนอนม้วนใบวงศ์ย่อยโอลีทริวทินี 7 ชนิดใหม่ของโลกจากประเทศไทย | KURDI NEWS

ผีเสื้อหนอนม้วนใบเป็นกลุ่มผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็ก จัดอยู่ในวงศ์ทอร์ทริซิดี (family Tortricidae) มีชื่อเรียกทั่วไปว่าผีเสื้อหนอนม้วนใบหรือ leaf roller moth ผีเสื้อในวงศ์ย่อยโอลีทริวทินี (Olethreutinae) เป็นกลุ่มผีเสื้อที่ทางห้องปฏิบัติการทางอนุกรมวิธานแมลง ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำการศึกษามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2544 จนถึงปัจจุบัน

Read more

มก. ค้นพบผีเสื้อชนิดใหม่ “ผีเสื้อบาลาและผีเสื้อจันทราปัตย์” โดย รศ.ดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้วและนางสาวโสภิตา หมวดทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ค้นพบผีเสื้อชนิดใหม่ “ผีเสื้อบาลาและผีเสื้อจันทราปัตย์” โดย รศ.ดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว และนางสาวโสภิตา หมวดทรัพย์ ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

Read more

“Kasetsartra fasciaura” ผีเสื้อกลางคืน สกุลใหม่ของโลก

  รศ.ดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว ภาควิชากีฏวิทยาคณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน พบผีเสื้อกลางคืนสกุลใหม่ของโลก และตั้งชื่อว่า “Kasetsarta” ผีเสื้อกลางคืน “สกุลเกษตรศาสตร์ (genus Kasetsartra)” ที่พบนี้เป็นผีเสื้อกลางคืนสกุลใหม่ของโลกซึ่งได้รับการ ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ZOOTAXA 4532(1): 95-103 ในวันที่

Read more