วัสดุกำบังอนุภาคนิวตรอน

ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง และน.ส.ดลฤดี โตเย็น จากภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทำการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาวัสดุที่จะนำมาใช้ในการกำบังอนุภาคนิวตรอน โดยพบว่า พาราฟินเป็นหนึ่งในวัสดุกำบังอนุภาคนิวตรอนที่ได้รับความนิยม เนื่องจากพาราฟินมีส่วนประกอบของไฮโดรเจนในปริมาณที่สูง จึงมีความสามารถในการลดทอนพลังงานของอนุภาคนิวตรอนได้ดี และมีต้นทุนในการผลิตไม่สูง

Read more