ความมั่นคงปลอดภัยของเขื่อนชลประทานจากแรงกระทำแผ่นดินไหว

ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการต้านทานแรงกระทำแผ่นดินไหวและแนวทางป้องกันผลกระทบจากแผ่นดินไหวต่อเขื่อนเพื่อการชลประทานในประเทศไทย ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ และคณะวิจัยจากศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้ทำการศึกษาผลกระทบของแผ่นดินไหวต่อเขื่อนเพื่อการชลประทานในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นที่เขื่อนขนาดกลางและขนาดเล็ก ศึกษาคุณสมบัติทางพลศาสตร์ของชั้นวัสดุถมตัวเขื่อนและชั้นฐานรากที่ก่อสร้างเขื่อนชลประทานในประเทศไทย ศึกษาปัจจัยด้านองค์ประกอบตัวเขื่อนที่มีผลต่อพฤติกรรมการตอบสนองทางพลศาสตร์ของเขื่อนต่อแรงกระทำแผ่นดินไหว เพื่อศึกษาถึงอันตรายเนื่องจากการขยายความรุนแรงของชั้นดินตะกอนฐานรากที่ส่งผลถึงความปลอดภัยของเขื่อนต่อแรงกระทำแผ่นดินไหวร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงข้อกำหนดในการออกแบบ ชนิดและองค์ประกอบเขื่อนที่เหมาะสมในการป้องกันการเกิดความเสียหายจากแรงกระทำแผ่นดินไหว

Read more