การพัฒนายางแบริ่งสำหรับการก่อสร้างอาคารป้องกันภัยแผ่นดินไหว

งานวิจัยและองค์ความรู้การก่อสร้างอาคารเพื่อต้านแรงแผ่นดินไหวในไทยยังมีไม่มาก ดังนั้น ผศ.ดร.สมเจตน์ พัชรพันธ์ และนายพีรวัส สุดใจ จากภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ พร้อมด้วย นายวัชรพงษ์ ชูแก้ว จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้ศึกษาหาแนวทางในการออกแบบและผลิตยางแบริ่งที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย โดยการประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิจัยไฟไนต์เอลิเมนต์ในการออกแบบ ติดตั้งยางแบริ่งเพื่อลดความเสียหายจากอุบัตติภัยแผ่นดินไหวที่ฐานรากของสิ่งก่อสร้าง เพื่อใช้ดูดซับพลังงานในขณะเกิดแผ่นดินไหว

Read more

การพัฒนาแผ่นรองรางรถไฟจากยางพารา

ผศ.ดร.สมเจตน์ พัชรพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เห็นว่า แผ่นรองรางนี้สามารถผลิตได้จากยางพาราธรรมชาติและสามารถผลิตได้ภายในประเทศ ดังนั้นจึงได้ทำการศึกษาและพัฒนาสมบัติของวัสดุยางธรรมชาติและทำการออกแบบชิ้นงานเพื่อใช้เป็นแผ่นยางรองรางรถไฟ

Read more