การจำแนกที่ตั้งชั้นดินเพื่อจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวจังหวัดเชียงราย

ด้วยเหตุนี้ ผศ.ดร.ภาสกร ปนานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้ร่วมกับนายบุรินทร์ เวชบรรเทิง ผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นดินไหวจากกรมอุตุนิยมวิทยา ทำการศึกษาอย่างจริงจังถึงการแบ่งเขตความรุนแรงของแผ่นดินไหว (seismic microzonation) ของจังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดการความเสี่ยงด้านแผ่นดินไหวของจังหวัด เพื่อใช้จัดทำแผนที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว

Read more