กล่องหิ้งสะท้อนแสงสำหรับบ้านพักอาศัยแบบบ้านแถว

ผศ.ดร. นวลวรรณ ทวยเจริญ และ นายศกรา ณะมณี จากภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ศึกษาและพัฒนาคุณลักษณะของกล่องหิ้งสะท้อนแสงสำหรับอาคารบ้านพักอาศัยแบบบ้านแถวให้มีประสิทธิภาพในการนำแสงธรรมชาติเข้ามาภายในอาคารได้อย่างเหมาะสม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบของกล่องหิ้งแสงในอาคารบ้านพักอาศัยแบบบ้านแถวที่มีประสิทธิภาพ

Read more