ตู้อบปลาและเนื้อสัตว์แดดเดียว แบบไม่ง้อแดด

เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ผศ.ดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด และทีมงานจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้ออกแบบและพัฒนาตู้อบปลาและเนื้อสัตว์ที่ไม่อาศัยแสงอาทิตย์ แต่ให้ความร้อนด้วยไฟฟ้า เพื่อใช้ในการผลิตปลาแดดเดียว ที่สามารถควบคุมคุณภาพผลผลิต ปริมาณ และระยะเวลาการผลิตได้ โดยได้ออกแบบให้สามารถผลิตและประกอบได้อย่างง่ายๆ ภายในประเทศไทยเพื่อไม่ต้องซื้อตู้อบที่นำเข้าในราคาแพงจากต่างประเทศ

Read more

การขึ้นรูปลวดลายปูนปั้นประดับสะพานด้วยการทำสำเนาดิจิทัล 3 มิติ

ผศ.ดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด อาจารย์ประจำภาควิขา วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ใช้เทคโนโลยี 3 มิติ ต่างๆ เช่น Computer Graphics และ LASER Scanning เพื่อทำการสแกนเก็บพื้นผิว 3 มิติของชิ้นงาน แล้วเก็บเป็นไฟล์ดิจิทัล 3 มิติ และขึ้นรูปชิ้นงาน 3 มิติ เพื่อทดสอบการทำซ้ำด้วย CNC Machining และทำการแต่งชิ้นงานปูนปลาสเตอร์ได้โดยตรง ไม่ใช้โฟมอย่างในโรงหล่อทั่วไป ผลลัพธ์คือสามารถลดความยุ่งยากในการทำงานของช่างงานประติมากรรมลงได้อย่างมาก รวมทั้งสัดส่วนขนาดต่างๆจะมีความถูกต้องแม่นยำมากกว่าการถอดพิมพ์แบบปัจจุบัน

Read more