คุกกี้ชนิดแข็งจากผลไม้บดละเอียด

นางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย และคณะผู้วิจัย
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2942-8629-35 ต่อ 1922 E-mail: ifrjps@ku.ac.th

Read more