เครื่องกรองน้ำแบบพกพา โดย ผศ.ดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์

เครื่องกรองน้ำแบบพกพา สามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองได้ มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา พกพาได้สะดวก ใช้ในการปรับคุณภาพน้ำจากแหล่งน้ำจิดผิวดินในพื้นที่ ที่ไม่มีระบบการปรับคุณภาพน้ำ ที่ืได้มาตรฐานหรือไม่มีระบบไฟฟ้า สอบถามได้ที่ ผศ.ดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์ และทีมวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2797-0999

Read more