Synbio Total Rice

ผศ. ดร.ศรัณย์ พรหมสาย และคณะ
สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทร. 081-960-8475 E-mail: saran.pr@ku.th

Read more

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Synbio Total RICE

ผศ. ดร.ศรัณย์ พรหมสาย และคณะ
สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทร. 081-9608-475 E-mail: saran.pr@ku.th

Read more

Synbio Total RICE

ผศ.ดร. ศรัณย์ พรหมสาย และคณะ
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทร. 081-9608-475 E-mail: saran.pr@ku.th

Read more

BRAHMIX ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ผศ.ดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร
โทร. 091-951-9441 E-mail: wutph@hotmail.com

Read more

Avan Propo Bee ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ส่งเสริมสุนทรียภาพแห่งการนอนหลับ

ผศ.ดร.ประภา โซ๊ะสลาม
ภาควิชาวิทยาศาตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทร. 089-440-9920 E-mail: faaspps@ku.ac.th

Read more

BRAHMIX : ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสมุนไพร

ผศ.ดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร
โทร. 091-951-9441 E-mail: wutph@hotmail.com

Read more

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันจระเข้กระชายดำ

ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย รศ.ดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ รศ.ดร.วินเชยชมศรี จากภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี จากคณะเกษตรกำแพงแสน และนายอมร ประดับทอง นิสิตปริญญาเอก โครงการพหุวิทยาการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทำการวิจัยและพัฒนาในการใช้ประโยชน์ไขมันจระเข้ ซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมการผลิตหนังและเนื้อจระเข้

Read more

การอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปี พ.ศ. 2561 สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   คำแนะนำ ขอให้ใช้บัญชี @ku.th ในการสมัครเข้าร่วมการอบรม เข้าใช้งานอีเมล์ KU-Google ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม   กุมภาพันธ์ 2561 หลักสูตร จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านอาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 1/2561 ดูรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมการอบรม

Read more

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันจระเข้กระชายดำ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันจระเข้กระชายดำ เป็นผลิตภัณฑ์ไขมันชนิดแรกที่บรรจุในแคปซูล ซึ่งมีคุณประโยชน์ที่ดีต่อสมรรถภาพทางเพศ และสุขภาพร่ายกายของผู้บริโภคกลุ่มสูงวัย ช่วยในเรื่องระบบหลอดเลือดและหัวใจไหลเวียดได้ดียิ่งขึ้น สอบถามได้ที่ รศ.ดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มก. โทร.08-1376-2006

Read more

สวพ.มก. จัดอบรม “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านอาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร”

วันที่ 27 มกราคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านอาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

Read more