ผลิตภัณฑ์แป้งข้าวหอมมะลิและแป้งข้าวหอมมะลิสำเร็จรูปสำหรับผลิตภัณฑ์เบเกอรี่

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย   หฤทัยธนาสันติ์  คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญขวัญ  ชมปรีดา ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์  คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดร.ปฐมา จาตกานนท์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ดร.จารุพร รักใหม่ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
โทร.08-0919-8616

Read more