การเสื่อมคุณภาพในผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตระหนักถึงความสำคัญด้านคุณค่าทางโภชนาการ นอกเหนือจากเรื่องความอร่อยและเพลิดเพลินขณะรับประทาน จึงได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวที่ให้ประโยชน์ทางด้านโภชนาการ พร้อมทั้งสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้บริโภค

Read more