สัมภาษณ์ รศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร เจ้าของรางวัล ผลงานเด่น สวก. ในโครงการ : ขยายพันธุ์ของต้นแม่พันธุ์และพ่อพันธุ์ปาล์มน้ำมันจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อฯ

รศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัลเกียรติยศ “ผลงานเด่น สวก.” จากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ในโครงการ:การขยายพันธ์ของต้นแม่พันธุ์และพ่อ­พันธุ์ปาล์มน้ำมัน

Read more

สัมภาษณ์ ศ.ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล เจ้าของรางวัล ผลงานเด่น สวก. โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวนึ่งก­ล้องเริ่มงอก

ศ.ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัลเกียรติยศ “ผลงานเด่น สวก.” จากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ใน โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวนึ่งก­ล้องเริ่มงอกเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่มี­คุณค่าทางโภชนาการ    ศ.ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

Read more