รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2556

ด้วยคณะกรรมการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดให้มีโครงการรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554-2556 เป็นการดำเนินการในปีที่ 3 ซึ่งจะพิจารณารางวัลผลงานวิจัยของปี 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน สร้างกำลังใจ และแรงจูงใจแก่อาจารย์ นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยฯ ในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ และนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง รายละเอียดตามประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

Read more

ประกาศผลการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2555

สถาบันวิจัยและพัฒนา แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จัดงานเฉลิมฉลองวันสถาปนาครบรอบ 35 ปี และการมอบรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2555 และรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเด่น เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2556 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ  

Read more

ขยายเวลาการรับสมัครรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2555

ด้วยคณะกรรมการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยฯ จะขยายเวลาการรับสมัครรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2555 เนื่องจาก ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 มีการให้ยื่นเสนอ เพื่อพิจารณาให้รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ในปี พ.ศ.2554 ทำให้มีนักวิจัยจำนวนมากเข้าใจผิด ไม่ได้ยื่นเสนอขอรับรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ฯ ในปี พ.ศ. 2555 เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย ไม่เสียโอกาสในการขอยื่นรับรางวัลผลงานตีพิมพ์ฯ ปี

Read more

สวพ.มก. เปิดรับสมัครขอรับรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2555

ด้วยคณะกรรมการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ด้วยเงินรายได้ส่วนกลาง มก. ปี 2557 ได้จัดให้มีโครงการรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554-2556 เป็นการดำเนินการในปีที่ 2 ซึ่งจะพิจารณารางวัลผลงานวิจัยของปี 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน สร้างกำลังใจ

Read more

การมอบรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติฯ ปี 2554 และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ มก. ปี 2554

การสัมมนาทางรอดมหาวิทยาลัยด้วยวิจัยและนวัตกรรม และการมอบรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดสัมมนาทางรอดมหาวิทยาลัยด้วยวิจัยและนวัตกรรม และการมอบรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี

Read more

ประกาศผลการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554

Download : ประกาศฯ

Read more