ขยายเวลาการรับผลงานวิจัยที่ใช้สัตว์ฯ ในโครงการ”รางวัลผลงานวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์คุณภาพดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559″

คณะอนุกรรมการส่งเสริมการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์จัดโครงการ “รางวัลผลงานวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์คุณภาพดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559” เพื่อรับการพิจารณาผลงานโดยมีรางวัลเป็นเงิน 20,000 บาท โดยกำหนดให้ส่งผลงานไปยัง  คณะอนุกรรมการส่งเสริมการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายในวันที่ 28 เมษายน 2560 เนื่องจากยังมีผู้ส่งผลงานวิจัยมาน้อย คณะอนุกรรมการฯ จึงขอประกาศขยายระยะเวลารับผลงานวิจัยที่ใช้สัตว์ฯ เป็นภายในวันที่ 15 พฤษภาคม

Read more

รศ.ดร. พรทิพย์ ไชยโส : รางวัลชนะเลิศผลงานวิจัยดีเด่น จาก สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

 ผู้ชนะเลิศผลงานวิจัยดีเด่น ในงานการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕   เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ประกาศผลรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ในงานการสัมมนาทางวิชาการระหว่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๖ ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง “การศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย” ที่จัดขึ้น ณ

Read more