สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลกระทบจากงานวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลกระทบจากงานวิจัย ในวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด (ภาคเช้า) และห้องประชุมไพลิน

Read more

แบบจำลองการผลิตพืชพลังงานอย่างยั่งยืน

ผศ.ดร.เออวดี เปรมัษเฐียร และคณะผู้วิจัยจากภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้ร่วมกันจัดทำแผนการผลิตพืชพลังงานอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตพลังงานทดแทนของประเทศตามนโยบายและเป้าหมายของแผนพัฒนาพลังงานทดแทน โดยศึกษาและวางแผนการผลิตพืชพลังงานในระดับเขตเศรษฐกิจการเกษตร 10 เขต ภายใต้ความยั่งยืนของระบบเศรษฐกิจ สวัสดิการของเกษตรกรและประชาชนผู้บริโภคเป็นสำคัญ โดยได้ทำการพัฒนาแบบจำลองที่จะใช้ในการวิเคราะห์และวางแผนการผลิตพืชพลังงานอย่างยั่งยืน มี 2 องค์ประกอบหลัก คือ

Read more