เทคโนโลยีสีเขียว2 : ปุ๋ยนาโนอัจฉริยะ

ผศ.ดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์ จากภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงมีแนวคิดในการนำนาโนเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการเกษตรโดยการพัฒนาพอลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ด้วยการใช้ไคโตซานนาโนเจลโครงร่างตาข่ายที่มีคุณสมบัติในการตรึงไอออนของธาตุไนโตรเจน สำหรับใช้เป็นระบบควบคุมการดูดจับและควบคุมการปลดปล่อยปุ๋ยเคมี

Read more

ปุ๋ยไนโตรเจนช่วยการติดตากล้ายางพารา

ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่กำลังได้รับสนใจจากเกษตรกรมากขึ้น โดยดูได้จากพื้นที่ปลูกที่เพิ่มขึ้นทุกปี จึงทำให้ความต้องการกล้ายางพาราเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย อีกทั้งยางพาราจะให้ผลผลิตลดลงเมื่ออายุมากขึ้นเกษตรกรจึงจำเป็นต้องตัดต้นยางและปลูกทดแทน การผลิตกล้ายางให้ได้คุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาได้สมบูรณ์ตามมาตรฐานที่กรมวิชาการเกษตรกำหนด ถือเป็นสิ่งสำคัญ

Read more