ไลน์บอทโรคข้าว

ผศ.ดร.สุุจินต์ ภัทรภูวดล
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทร. 03-435-1890

Read more

การคัดกรองเบาหวานจอตาโดยปัญญาประดิษฐ์

โรคเบาหวานจอตา (Diabetic retinopathy หรือ DR) มีสาเหตุมาจาก การที่ร่างกายมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงต่อเนื่องเป็นเวลานาน ซึ่งอาจนำไปสู่การสูญเสียการมองเห็นได้ในที่สุด เดิมการคัดกรองเบาหวานจอตาทำโดยการขยายม่านตาตรวจจอตาโดยจักษุแพทย์เท่านั้น จากปริมาณผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นทำให้ต้องใช้เวลานานในการตรวจ จึงมีการออกแบบระบบการคัดกรองเบาหวานจอตาโดยการถ่ายภาพจอประสาทตาแล้วเก็บรวบรวมให้จักษุแพทย์แปลผลภาพถ่ายจอตาย้อนหลัง เพื่อประเมินการส่งต่อให้จักษุแพทย์อีกครั้งในกรณีที่ผลมีความผิดปกติ การคัดกรองเบาหวานจอตาโดยปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence-AI) ซึ่งมีความแม่นยำในการวิเคราะห์ค่อนข้างสูง โดยสามารถวิเคราะห์ได้ว่าภาพใดมีความผิดปกติของจอตาจากเบาหวาน และอยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการตรวจติดตามโดยจักษุแพทย์หรือไม่ โมเดลที่ผ่านการพัฒนามาแล้วจะทำการคัดแยกภาวะเบาหวานจอตาจากภาพถ่ายจอตาที่ถูกป้อนเข้ามาให้โปรแกรม และให้ผลเป็นระดับความเร่งด่วนในการส่งต่อ

Read more

การคัดกรองเบาหวานจอตาโดยปัญญาประดิษฐ์

ผศ.ดร.พาพิศ วงศ์ชัยสุวัฒน์ และคณะ
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
02-797-0999 papis.w@ku.th

Read more

หน่วย บพค. เปิดรับข้อเสนอโครงการโปรแกรมที่ 4 แผนงาน การสร้างองค์ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มบุคลากรวิจัยระดับสูงฯ

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) เปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้โปรแกรมที่ 4  แผนงาน “การสร้างองค์ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มบุคลากรวิจัยระดับสูง และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ” ปีงบประมาณ 2564 ยื่นข้อเสนอโครงการในระบบ NRIIS (http://nriis.nrct.go.th/) (ไม่ต้องส่ง hard copy) ช่วงเวลาเปิดรับข้อเสนอ : 30 พฤศจิกายน 2563

Read more

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติขอเชิญส่งผลงานวิจัยด้านนวัตกรรมการเกษตรด้าน AI และร่วมงานสัมมนา “AgTech AI Concert”

สนช. สร้างเครือข่าย AGTECH.AI เพื่อเชื่อมโยงบุคคลากร ผู้มีองค์ความรู้ในการพัฒนา และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเชิงลึกสำหรับภาคเกษตรไทย ปัญญาประดิษฐ์หรือเอไอ (AI) เริ่มมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในทุกวงการ เนื่องจากสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง คิด วิเคราะห์ และแยกแยะข้อมูลที่ซับซ้อนได้ จึงช่วยแก้ปัญหาที่เคยยุ่งยาก ได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประยุกต์ใช้เพื่อพลิกโฉมการเกษตรของประเทศไทย (Agriculture Transformation) สร้างสตาร์ทอัพด้านการเกษตรที่มีการใช้ Deep

Read more