ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากการผลิตกวาวเครือขาว SARDI 190 เพื่อปศุสัตว์

นางสิริพร วรรณชาติ และคณะผู้วิจัย
หน่วยผลิตภัณฑ์สมุนไพร ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทร. 034-355184 E-mail: fagrspw@ku.ac.th

Read more

งานเสวนาแบ่งปันความรู้ นวัตกรรมอาหารสัตว์ “กากมันสำปะหลังโปรตีนสูง” ทางเลือกทางรอดปศุสัตว์ไทย

7 มีนาคมนี้ พบกับงานเสวนาแบ่งปันความรู้ นวัตกรรมอาหารสัตว์ “กากมันสำปะหลังโปรตีนสูง” ทางเลือกทางรอดปศุสัตว์ไทย เวลา 13.00-16.30น. ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. … พบนักวิจัยเจ้าของผลงาน กากมันสำปะหลังโปรตีนสูง…..ดีอย่างไรต่อสัตว์และกิจการโคนมโคเนื้อแพะแกะ ฯลฯ …ความสำเร็จของการผลิตเชิงพาณิชย์…ไปรอดไปรุ่งหรือต้องการทัพเสริม …สามารถลดต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์โปรตีนสูงด้วยนวัตกรรมงานวิจัยนี้ได้จริงหรือไม่

Read more

รายการวิทยุ เรื่อง การผลิตยาและวัคซีนฆ่าเห็บโค/ณรงค์ จึงสมานญาติ

พืชที่มีฤทธิ์ฆ่าเห็บโค ซึ่งการใช้สารสกัดจากพืชฆ่าเห็บโคนั้น มีข้อดีอยู่หลายประการ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกร ในการซื้อยาฆ่าเห็บสังเคราะห์ที่มีราคาแพงเพราะเป็นยาที่นำเข้าจากต่างประเทศ ทำให้เงินไม่ออกนอกประเทศ เป็นการช่วยภาวะวิกฤตเศรษฐกิจของไทย

Read more

เรื่อง ใบมันสำปะหลัง แหล่งโปรตีนโคนมที่น่าสนใจ โดย ดร.ศิริรัตน์ บัวผัน

ผลงานของ ดร.ศิริรัตน์ บัวผัน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตนม สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มก.กพส. และข้อมูลดีๆจาก วารสาร ปศุสัตว์เกษตรศาสตร์

Read more

การผลิตยาและวัคซีนฆ่าเห็บโค โดย รศ.ดร.ณรงค์ จึงสมานญาติ

ในการทำฟาร์มเลี้ยงโคนั้น นอกจากโรคระบาดต่างๆ ที่เป็นปัญหากวนใจของเกษตรกรแล้ว ยังมีอีกปัญหาหนึ่งที่นับได้ว่ากวนใจเกษตรกรและสร้างความเสียหายให้กับโคอยู่ไม่น้อย ปัญหาที่ว่านั่นก็คือ ปัญหาเห็บที่คอยดูดเลือดโคนั่นเองครับ
เป็นผลงานของ รศ.ดร.ณรงค์ จึงสมานญาติ จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะ

Read more

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2557

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี 2557 ประกอบด้วย 7 กรอบการวิจัย คือ 1. กรอบการวิจัยและพัฒนาด้านพืช 2. กรอบการวิจัยและพัฒนาสินค้าประมง 3. กรอบการวิจัยและพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ 4. กรอบการวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ 5. กรอบการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรและอุปกรณ์การเกษตร 6. กรอบการวิจัยสำหรับโครงการของ สวก.

Read more

รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2551(กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา)

  จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผลงาน แผ่นยางธรรมชาติปูพื้นในคอกปศุสัตว์ จากโครงการ การพัฒนาแผ่นยางปูพื้นจากยางธรรมชาติเพื่อใช้ในงานปศุสัตว์ คณะผู้วิจัย รศ.ดร.สมเกียรติ ประสานพานิช (คณะกษตร ภาควิชาสัตวบาล) ผศ.ดร.วิรัญญา แก้ววัฒนะ (คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี) >> รายละเอียด

Read more