ชุดปลูกผักติดแอร์ด้วยแสง LED ระบบอัตโนมัติ

ศรันย์ หงษาครประเสริฐ สถานีวิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร 06-4065-4197

Read more

ชุดทดสอบอินทรียวัตถุในดิน

ผศ.ดร.วิภาวรรณ ท้ายเมือง นางสาวศิริสุดา บุตรเพชร
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โทร. 09-5124-5163

Read more

ชุดปลูกพืชไร้ดิน พลังงานโซลาร์เซล

ชุดปลูกพืชไร้ดิน พลังงานโซลาร์เซล มีแนวคิดในการแก้ปัญหาระบบการปลูกพืชในโรงเรียน ทั้งปัญหาด้านการจัดการ ปัญหาความเสียหายของปุ๋ยที่ไหลออกนอกระบบ ปัญหาค่าแรงงาน โดยชุดต้นแบบการชุดปลูกพืชไร้ดิน พลังงานโซลาร์เซล ใช้พลังงานทดแทนจากธรรมชาติ ที่ช่วยประหยัดพลังงาน และลดความสูญเสียการใช้ปุ๋ยในระบบปลูกพืชในโรงเรือนแบบเก่า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับปลูกพืชในพื้นที่ ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง และถิ่นทุรกันดาร สอบถามได้ทีอาจารย์ศรันย์ หงษาครประเสริฐ สถานีวิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.06-4065-4197

Read more

รายการวิทยุ เรื่อง ปุ๋ยกับการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ตอนที่ 1/อำนาจ สุวรรณฤทธิ์

เป็นผลงานของศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อำนาจ สุวรรณฤทธิ์ ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลผลการวิจัยในเรื่อง “ปุ๋ยกับการเกษตรและสิ่งแวดล้อม” มีเนื้อหาย่อยที่น่าสนใจ คือชนิดและสมบัติปุ๋ย หลักการพิจารณาการใช้ปุ๋ย ประสิทธิภาพของปุ๋ยแต่ละชนิด การเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้ปุ๋ย ข้อดีข้อด้อย และข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยของแต่ละชนิดในแง่การเกษตรและในแง่ของสิ่งแวดล้อม

Read more

แผ่นปลูกพืชบนหลังคา โดย รศ.พาสินี สุนากร

แผ่นปลูกพืชบนหลังคา ช่วยป้องกันความร้อน ประหยัดพลังงาน ลดปัญหาเรื่องน้ำหนัก ติดต่อได้ที่ รศ.พาสินี สุนากร ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาคาร คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2942-8906 ต่อ 308

Read more