การใช้ปลิงทะเลบำบัดสารอินทรีย์ในดินตะกอนจากการเลี้ยงหอยแมลงภู่

นายอลงกต อินทรชาติ นักวิจัยชำนาญการ ประจำสถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้ทำการศึกษาการใช้ชีวภาพบำบัดดินตะกอนที่เสื่อมโทรม โดยการใช้ปลิงทะเลชนิดที่เหมาะสมมาเลี้ยงควบคู่การเลี้ยงหอยแมลงภู่ เพื่อให้ปลิงทะเลนำสารอินทรีย์ที่เกิดจากกิจกรรมการเลี้ยงหอยไปใช้เพื่อการเจริญเติบโต ซึ่งเป็นกระบวนการบำบัดสารอินทรีย์ในดินตะกอนไปในตัว ใช้วิธีการศึกษาความสัมพันธ์ของการถ่ายทอดทางห่วงโซ่อาหารของปริมาณไอโซโทปของคาร์บอนและไนโตรเจน

Read more