การจัดการระบบน้ำในบ่อพักแม่ปลาดุกอุย

ปลาดุกอุย เป็นปลาน้ำจืดพื้นบ้านที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจของประเทศไทย พบได้ทั่วไปตามแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วทุกภาคของประเทศ เป็นปลาที่นิยมบริโภคเนื่องจากเนื้อมีคุณภาพและรสชาติดี ผลผลิตปลาดุกเกือบทั้งหมดเป็นปลาดุกลูกผสม หรือบิ๊กอุย ที่ได้จากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างแม่พันธุ์ปลาดุกอุยกับพ่อพันธุ์ปลาดุกยักษ์ เนื่องจากเป็นปลาที่เลี้ยงง่าย โตเร็ว มีความต้านทานโรค และเนื้อมีรสชาติใกล้เคียงกับปลาดุกอุย ผลงานวิจัยนี้เป็นของ ผศ.ดร.เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์ ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า ในการเพาะพันธุ์ปลาดุกลูกผสมควรให้พักแม่ปลาภายหลังการฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์ LHRH

Read more

การจัดการระบบน้ำในบ่อพักแม่ปลาดุกอุย

ผศ.ดร.เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์ ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ นายสุบรรณ เสถียรจิตร และนายฉัตรชัย ไทยทุ่งฉิน จากภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้ร่วมกันศึกษาวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมในการพักแม่พันธุ์ปลาดุกอุย ศึกษาผลของความหนาแน่นและการจัดการระบบน้ำในบ่อพักแม่ปลาดุกอุยภายหลังการฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์กระตุ้นการตกโดยเน้นผลกระทบของความเครียดและความสามารถในการสืบพันธุ์ โดยศึกษาจากตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง เช่น ระดับฮอร์โมน ต่อศักยภาพในการสืบพันธุ์ เช่น ระยะเวลาในการวางไข่ เปอร์เซ็นต์การวางไข่ของแม่ปลา อัตราการฟักและอัตรารอดของลูกปลาที่ได้จากแม่ปลาดุกอุยที่พักในบ่อภายหลังฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์ ที่ความหนาแน่นและการจัดการระบบน้ำที่แตกต่างกันจากการทดลอง 4 ระดับ ตลอดจนอัตราการสูญเสียแม่ปลาภายหลังการรีดไข่

Read more