การเพาะเลี้ยงปลาการ์ตูน

สาโรจน์ เริ่มดำริห์ สถานีวิจัยประมงศรีราชา
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-3831-1379

Read more

การเพาะเลี้ยงปลาการ์ตูน

นายาสโรจน์ เริ่มดำริห์ และคณะ
สถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 038-311-379 E-mail: ffissrr@ku.ac.th

Read more