ปลากะพงติดโรคระบาดจากเชื้อแบคทีเรีย ป้องกันได้ด้วยนาโนวัคซีน | KURDI NEWS

การพัฒนานาโนวัคซีนแบบกินและแบบฉีดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันโรคแบคทีเรียที่สร้างความเสียหายในอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงปลากะพงขาวของประเทศไทย ผลงานวิจัยโดย: ผศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ และ ดร.อนุรักษ์ บุญน้อย คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more