เครื่องตรวจจับปลวกอัจฉริยะ

รศ.ดร.ชวลิต กิตติชัยการ และคณะ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2942-8555 E-mail: fengclk@ku.ac.th

Read more

เครื่องตรวจจับปลวกอัจฉริยะ

รศ.ดร.ชวลิต กิตติชัยการ และนายธรรนิตย์ ศิริธรรม
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2942-8555 E-mail: fengclk@ku.ac.th

Read more