สวพ.มก.แสดงความยินดี แก่ รศ.ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมแสดงความยินดี แก่ รศ.ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ (อดีตผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. )ที่ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (Honorary Doctoral Degree of Philosophy) จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยยามากูชิ

Read more

รศ.ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (Honorary Doctoral Degree of Philosophy) จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยยามากูชิ

Brief Introduction of Dr. Napavarn Noparatnaraporn by Masaaki Oka, President of Yamaguchi University at Yamaguchi University Honorary Degree Conferment Ceremony

Read more