ข้าวหอมมาลัยแมน

ศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โทร. 08-1527-4070

Read more

การประชุมวิชาการ การปรับปรุงพันธุ์และเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

ในโอกาสที่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ และทรงสำเร็จการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) ครบ 10 ปี และ เพื่อสนองนโยบายในการยกระดับภาคการผลิตของประเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย คณะประมง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

Strengthening Animal Breeding and Genetic Research under Economic and Climate Changes

วันที่ 8 ธันวาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับเครือข่ายการปรับปรุงพันธุ์และพันธุศาสตร์สัตว์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Animal Breeding and Genetics Consortium of Kasetsart University) จัดการประชุมหัวข้อ Strengthening Animal Breeding and

Read more

การนำเสนอกรอบแนวคิดงานวิจัย เพื่อเสนอขอรับทุนวิจัย มก.

วันที่ 13 มกราคม 2559 การนำเสนอกรอบแนวคิดงานวิจัย เพื่อเสนอขอรับทุนวิจัย มก. ประเภทโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อศักยภาพและสร้างความพร้อมในการแข่งขันของประเทศ กลุ่มโครงการวิจัยปรับปรุงพันธุ์(Breeding)

Read more

สวพ.มก. จัดการนำเสนอรายงานการวิจัย เรื่อง การปรับปรุงพันธุ์ การผลิตและการใช้ประโยชน์ข้าวโพดและข้าวฟ่าง

วันที่ 18 กันยายน 2558 สวพ.มก. จัดการนำเสนอรายงานการวิจัย เพื่อการติดตามและประเมินผล โครงการวิจัยเชิงพื้นที่ สาขาเกษตรศาสตร์ ปี 2557 ชุดโครงการวิจัย พ-ท(ช)1.56 เรื่อง การปรับปรุงพันธุ์ การผลิตและการใช้ประโยชน์ข้าวโพดและข้าวฟ่าง เพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร และมีโครงการย่อยทั้งหมด 16 โครงการ

Read more

ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ และ คณะ

หน่วยงาน : ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน ได้รับมอบทุน NSTDA Chair Professor ประจำปี 2554 จำนวน 20 ล้านบาท ระยะเวลาวิจัย 5 ปี (พ.ศ.2555-2559) จากโครงการ :“การ

Read more