แผงกันแดดประหยัดพลังงานป้องกันรังสีตรง (100%)

รศ.ดร. โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์ และคณะ
ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 081-407-0075 E-mail: sopa.v@ku.th

Read more

แผงกันแดดประหยัดพลังงานป้องกันรังสีตรง (100%)

รศ.ดร. โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์ และ ดร.ณัฏรี ศรีดารานนท์
ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 081-407-0075 E-mail: sopa.v@ku.th

Read more

สวพ.มก. จัดบรรยาย “การอนุรักษ์พลังงานในอาคารสำนักงาน”  วิทยากร อ.ปัญญวัฒน์ โกมุทบุตร สถาบันวิศวกรรมพลังงาน มก.

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดบรรยายเรื่อง “การอนุรักษ์พลังงานในอาคารสำนักงาน”  วิทยากรโดย อ.ปัญญวัฒน์ โกมุทบุตร จากสถาบันวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของพลังงานโลก และมาตรการในการประหยัดพลังงานทั้งในชีวิตประจำวันและในอาคารสำนักงาน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรได้นำข้อปฏิบัติไปใช้ในการประหยัดพลังงานทั้งที่บ้านและหน่วยงานต่อไป ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง

Read more

ดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์ อาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มก. และทีมวิจัยได้รับรางวัล Silver Medal Award จากเวทีการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

ดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์ อาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มก. และทีมวิจัยได้รับรางวัล Silver Medal Award จากผลงานเรื่อง “โดมแสงนวลระบายอากาศประหยัดพลังงาน (Indirect Light Sky Dome with Natural Ventilation )” ในเวทีการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ “46th International Exhibition of Inventions Geneva” ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ “ ซึ่งเป็นเวทีการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ ที่สำคัญและมีผู้เข้าร่วมงานมากที่สุดในโลก

Read more

ชุดปลูกผักปลอดภัยระบบประหยัดพลังงาน

ชุดปลูกผักปลอดภัยระบบประหยัดพลังงาน สามารถเคลื่อนย้ายการปลูกไว้ยังพื้นที่ต่างๆ ตามประสงค์ได้สะดวก ระบบอัตโนมัติที่ใช้พลังงานจากแผงโซลาร์เซลล์ ผ่านระบบควบคุมพลังงานไฟฟ้า ไม่ต้องเสียค่าไฟ เหมาะสำหรับผู้ไม่มีเวลา แต่ต้องการบริโภคผักที่สะอาด ปลอดภัย เหมาะสำหรับการปลูกพืชผักสวนครัวตามแบบวิธีไฮโดรโปนิกส์ไว้รับประทานเองในครัวเรือน สอบถามได้ที่ คุณศรันย์ หงษาครประเสริฐ สถานีวิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.06-4065-4197

Read more

กล่องหิ้งสะท้อนแสงสำหรับบ้านพักอาศัยแบบบ้านแถว

ผศ.ดร. นวลวรรณ ทวยเจริญ และ นายศกรา ณะมณี จากภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ศึกษาและพัฒนาคุณลักษณะของกล่องหิ้งสะท้อนแสงสำหรับอาคารบ้านพักอาศัยแบบบ้านแถวให้มีประสิทธิภาพในการนำแสงธรรมชาติเข้ามาภายในอาคารได้อย่างเหมาะสม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบของกล่องหิ้งแสงในอาคารบ้านพักอาศัยแบบบ้านแถวที่มีประสิทธิภาพ

Read more

กิจกรรมตอบคำถามออนไลน์ “โครงการรณรงค์ประหยัดพลังงาน ประจำปี 2560”

คลิกเลย –> https://goo.gl/forms/TjjDThUejjOIrW2R2 ท่านสามารถตอบคำถามออนไลน์ได้ตั้งแต่ วันที่ 28 มีนาคม – 5 เมษายน 2560

Read more

สัมภาษณ์อาจารย์ ดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์ เจ้าของผลงานชุดอุปกรณ์กันแดดและช่องรับแสงประหยัดพลังงาน

ผลงานวิจัยที่น่าสนใจและได้รับรางวัลต่างๆมากมายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลงานชุดอุปกรณ์กันแดดและช่องรับแสงประหยัดพลังงาน ของอาจารย์ ดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

Read more

แผ่นกรองแสงประหยัดพลังงาน โดย อ.ดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์

แผ่นกรองแสงประหยัดพลังงาน ช่วยลดความร้อน ลดแสง น้ำหนักเบา ทนต่อสภาพอากาศ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีความสวยงาม สามารถติดตั้งและถอดออกได้สะดวก ติดต่อได้ที่ สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โทร. 0-2942-8960-3 (ต่อ 308)

Read more