มก.ร่วมหารือแนวทางการดำเนินการวิจัยที่มีการใช้กัญชาและพืชเสพติด

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดประชุมหารือแนวทางการดำเนินการวิจัยที่มีการใช้กัญชาและพืชเสพติด โดยมีคณะอนุกรรมการพืชเสพติดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะกรรมการนโยบายงานวิจัยด้านกัญชา กัญชง และพืชเสพติดอื่นๆ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะทำงานขับเคลื่อนงานวิจัยด้านกัญชามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศพืชสมุนไพรและพืชเสพติดทางการแพทย์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร เพื่อพิจารณานโยบาย แนวทางการวิจัย และโครงการวิจัยที่มีการใช้กัญชา และพืชเสพติดอื่นๆ เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ สุขภาพคนและสัตว์ เพื่อให้การดำเนินงานการวิจัยกัญชาของมหาวิทยาลัยฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติเพื่อขอรับการอนุญาตในรูปแบบต่างๆ

Read more

รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวย สวพ.มก. มก.ประชุมหารือร่วมกับ Associate Professor Nobuyuki Sakai,(PhD.) TOHOKU UNIVERSITY

วันที่ 1 กรกฎาคม 2558  รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.ประชุมหารือร่วมกับ Associate Professor Nobuyuki Sakai,(PhD.) TOHOKU UNIVERSITY HISAYUKI UNEYAMA (PhD.) Associate General Manager

Read more

ประชุมหารือร่วมกันระหว่างแหล่งทุนวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร และสำนักงานบริการวิชาการ มก.

          วันที่ 1 ตุลาคม 2557  รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการ สวพ.มก.ได้จัดให้มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่างแหล่งทุนวิจัย รศ.ดร.พีรเดช  ทองอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)  หรือ สวก. และ

Read more