ขอเรียนเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์

สมัครออนไลน์ : การประชุมวิชาการประจำปีสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ.2559 ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ : คลิกเพื่อดูรายละเอียด ส่งใบสมัครได้ที่ shregist2559@gmail.com หรือลงทะเบียน online ได้ที่ http://www.sh.mahidol.ac.th หรือโทรสาร

Read more

การประชุมวิชาการอ้อยและน้ำตาลนานาชาติ ครั้งที่ 29

สมาคมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งประเทศไทย (สอนท.) เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการอ้อยและน้ำตาลนานาชาติ ครั้งที่ 29 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 5-8 ธันวาคม 2559 กิจกรรมการประชุมประกอบด้วยการบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในประเทศและต่างประเทศ การนำเสนอผลงานวิชาการ รวมถึงการจัดแสดงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการเชิงอุตสาหกรรมในแวดวงอ้อยและน้ำตาลจากทั่วโลก หากสนใจเข้าร่วมประชุม ร่วมเสนอผลงานวิจัย สามารถศึกษาขั้นตอนการสมัครและดาวน์โหลดแบบฟอร์มการส่งผลงานวิจัย

Read more

ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 มหาวิทยาลัยนเรศวร

Link : รายละเอียด

Read more

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2558: Responsible for Lives

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2558 “The 14th Chulalongkorn University Veterinary Conference 2015: Responsible for Lives” ระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมในการจัดงานวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 7

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จัดประชุมงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 7 (ECTI-CARD 2015) ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง โดยมีหัวข้อการนำเสนอผลงานที่เป็นการประยุกต์ศาสตร์ด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศในบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 2

สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดการประชุมวิชาการเรื่อง “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง เพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัย ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ นำไปสู่ความร่วมมือในการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป รูปแบบการประชุมอาทิ

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครได้จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 หัวข้อ “การบูรณาการงานวิจัย กับ การพัฒนาการเรียนการสอน”

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครได้จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “การบูรณาการงานวิจัย กับ การพัฒนาการเรียนการสอน” ในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้ปฏิบัติงานทั้งภาครัฐและเอกชน นำเสนอผลงานวิจัย/วิชาการ เป็นการเผยแพร่ผลงานอันจะนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัยหัวข้อ “Green ASIA and Sustainability : Sustainable Cities” ประจำปีการศึกษา 2557

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย กำหนดการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2257 หัวข้อ “Green ASIA and Sustainability : Sustainable Cities” โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2558 ณ Miracle Grand Convention Hotel

Read more

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2558

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (National Research University, NRU) สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กำหนดจัดงานประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2558 หัวข้อ “ปฏิรูปประเทศไทย” ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2558 ณ

Read more

ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการ เรื่องการป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 7

กรมควบคุมโรค โดยสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม จะจัดการประชุมวิชาการเรื่อง การป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ระว่างวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ  ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่องดังกล่าว โดยผู้นำเสนอผลงานวิชการเบิกค่าใช้จ่ายจากสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม และสามารถส่งแบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมวิชาการ และแบบแจ้งความประสงค์การนำเสนอผลงานวิชาการ ภายในวันที่ 9 มกราคม 2558 

Read more