การประชุมประจำปี “นักวิจัยรุ่นใหม่…พบ…เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ครั้งที่ 14

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จะจัดให้มีการประชุมประจำปี “นักวิจัยรุ่นใหม่..พบ..เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 23-25 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี เพื่อให้นักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัยรุ่นกลางที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากฝ่ายวิชาการ สกว. นำเสนอความก้าวหน้างานวิจัย

Read more