ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.ครั้งที่ 3/2559

ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.ครั้งที่ 3/2559 ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 2 อาคคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

Read more

ประชุม คณะกรรมการดำเนินงาน “สถานีวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับก้าวย่างสู่อนาคตที่ยั่งยืน”

วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 สวพ.มก.จัดประชุม คณะกรรมการดำเนินงาน “สถานีวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับก้าวย่างสู่อนาคตที่ยั่งยืน” ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

Read more

สวพ.มก.จัดประชุมการบริหารงานสถาบันฯ ครั้งที่ 4/2558

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการบริหารงานสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดประชุมครั้งที่ 4/2558 ณ ห้องประชุมไพลิน อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

Read more

สวพ.มก.จัดประชุมคณะทำงานบริหารทรัพยากรบุคคล

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ประชุมคณะทำงานบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เพื่อปรึกษาหารือร่วมกับ ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ ในการจัดทำร่างใบมอบหมายงาน Job Assignment (JA) ณ ห้องประชุมไพลิน อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

Read more

ประชุมเครือข่ายวิจัย “ประชาชื่น” ครั้งที่ 2/2558

วันที่ 24 มีนาคม 2558 ประชุมเครือข่ายวิจัย “ประชาชื่น” ครั้งที่ 2/2558 ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

Read more

ชี้แจงแนวทางการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจำปี 2558

วันที่ 28 มกราคม 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.จัดวาระการประชุม “ชี้แจงแนวทางการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจำปี 2558           ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุกหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2558

Read more