กรมส่งเสริมวัฒนธรรมให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปี 2560

กรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีนโยบายสนับสนุนทุนวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 ประเภททุนทั่วไป มีกรอบการวิจัย 3 เรื่อง คือ 1) การนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 2) ประชาคมอาเซียนกับงานวัฒธรรม 3) การอนุรักษ์และสืบทอดความหลากหลายทางวัฒนธรรม ผู้สนใจสามารถแส่งแบบเสนอโครงการวิจัย พร้อมแนบไฟล์โครงการวิจัยในรูปแบบ MS word และ PDF

Read more

สวพ.มก. ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ จัดกิจกรรม Walk Rally – KURDI Family

          ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัยร่วมกับฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดกิจกรรม “ Walk Rally – KURDI Family ” เพื่อเพิ่มพูนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันของบุคลากร ชาว สวพ.มก.

Read more