KUML 4 : ถั่วเขียวสายพันธุ์ใหม่ของ ม.เกษตร

ถั่วเขียวผิวมันเป็นพืชล้มลุกตระกูลถั่วที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เป็นพืชที่สามารถปลูกได้ตลอดปี คือ ฤดูแล้งหลังการทำนาปี ต้นฤดูฝน และปลายฤดูฝนหลังเก็บเกี่ยวพืชไร่หลัก ใช้ปลูกก่อนหรือหลังการทำนาหรือทำไร่ เพื่อตัดวงจรการระบาดของศัตรูพืช ใช้ในระบบปลูกพืชหมุนเวียน ช่วยบำรุงรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน เนื่องจากมีระบบรากที่สามารถตรึงไนโตรเจนได้ดี สามารถใช้เป็นปุ๋ยพืชสดให้ปริมาณไนโตรเจนสูง ผลผลิตเมล็ดถั่วเขียว ใช้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิด อาทิ วุ้นเส้น ซ่าหริ่ม ถั่วซีก และแป้งถั่วเขียว  รวมทั้งใช้บริโภคโดยตรงในรูปของถั่วเขียวต้มน้ำตาล

Read more