สวก. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยด้านการเกษตร และอุตสหกรรมเกษตร ปีงบประมาณ 2558

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยด้านการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2558 รวม 10 กรอบการวิจัยคือ 1. กรอบการวิจัยและพัฒนาด้านประมง 2. กรอบการวิจัยและพัฒนากุ้งทะเล 3. กรอบการวิจัยและพัฒนาปลากะรัง 4. กรอบการวิจัยและพัฒนาปศุสัตว์ 5. กรอบการวิจัยและพัฒนาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 6.

Read more