ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์คุณภาพสีแบบตั้งโต๊ะระบบสเป็กโตรโฟโตมิเตอร์ฯ

Download รายละเอียดแนบท้าย    

Read more

สวพ.มก. ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอ่านผลอีไลซ่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดประกาศฯ Download ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ผ่านทางอีเมล์ rdiwps@ku.ac.th ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2560      

Read more

ประกวดราคาจ้างสำรวจข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด

สำนักงาน ป.ป.ช. มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างสำรวจข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบด้านล่าง -รายละเอียด

Read more