รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2556 (ระดับดีเด่น)

ด้านเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมเกษตร (รางวัลระดับดีเด่น สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา) ผลงานเรื่อง “ความสำเร็จในการผลิตละมั่งสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ตัวแรกของโลกจากการปฏิสนธิภายนอกร่างกาย” คณะผู้ร่วมวิจัย 1.สัตวแพทย์หญิง ดร.อัมพิกา ทองภักดี 2.นายสัตวแพทย์ ดร.บริพัตร ศิริอรุณรัตน์ 3.นายสัตวแพทย์สุเมธ กมลนรนาถ 4.สัตวแพทย์หญิงวัลยา ทิพย์กันทา 5.สัตวแพทย์หญิงดารกา ทองไทยนันท์ 6.นายสัตวแพทย์สกนธ์ น้อยมูล

Read more