สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความงานวิจัยภาษาอังกฤษสาขาวิทยาศาสตร์เพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2560

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความงานวิจัยภาษาอังกฤษสาขาวิทยาศาสตร์เพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2560 โดย ผศ.ดร.บุษบา ต้นทอง จากภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รายละเอียด CLICK) วันที่ กลุ่มเป้าหมาย

Read more

ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความงานวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์ในวารสารวิชาการนานาชาติ Session II: Professional Level

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความงานวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ในระหว่างเดือน ธันวาคม 2558 ถึง กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย มีความรู้ความสามารถและทักษะในการเขียนบทความงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ

Read more

สวพ.มก. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบเข้ม “การเขียนบทความงานวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์ในวารสารวิชาการนานาชาติ”

วันที่ 17 ธันวาคม 2558 รศ.ดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา รองผู้อำนวยการฝ่ายประสานงานวิจัย สวพ.มก. กล่าวเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบเข้ม “การเขียนบทความงานวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์ในวารสารวิชาการนานาชาติ” เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย มีความสามารถ และทักษะในการเขียนผลงานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล วิทยากรโดย ผศ.ดร.บุษบา ต้นทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สวพ.มก.

Read more

แสดงความยินคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มก.

ผศ.ดร.บุษบา ต้นทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. มอบดอกไม้แสดงความยินดี แก่คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาของคณะ

Read more

มก.ต้อนรับคณะวิชาการจากหน่วยงานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน

วันที่ 2 ธันวาคม 2557 รศ.ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย และผศ.ดร.บุษบา ต้นทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยินดีต้อนรับและบรรยายพิเศษหัวข้อ “Research and Development System of the University”แก่คณะศึกษาดูงานวิชาการจากหน่วยงานของสำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา

Read more

ประชุมวิชาการ เรื่อง ภาพอนาคตความเป็นนานาชาติของสำนัก/สถาบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ผศ.ดร.บุษบา ต้นทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. นำเสนอ เรื่องแผนพัฒนาความเป็นนานาชาติของสถาบันฯ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมรับฟัง ในการประชุมวิชาการ เรื่อง ภาพอนาคตความเป็นนานาชาติของสำนัก/สถาบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโดยกองวิเทศสัมพันธ์ มก. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพของนักวิจัย ในการเขียนผลงานวิจัยเพื่อเสนอตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ โดยกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ของอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง และผู้เชี่ยวชาญภาษาต่างประเทศ เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยเพิ่มจำนวนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ เป็นการพัฒนามาตรฐานการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯให้สูงขึ้น เรียนเชิญวิทยากร บรรยายทั้ง 2 วันดังนี้ วันที่ 21

Read more