แมลงชีปะขาวชนิดใหม่ของโลก Paegniodes sapanensis Boonsoong, Sartori & Auychinda, 2021

รศ.ดร.บุญเสฐียร บุญสูง และคณะ
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2562-5555 ต่อ 647829 E-mail: fscibtb@ku.ac.th

Read more

“แมลงชีปะขาวปัญหา” แมลงชีปะขาวชนิดใหม่ของโลก

รศ.ดร.บุญเสฐียร บุญสูง
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2562-5555 ต่อ 647829 E-mail: fscibtb@ku.ac.th

Read more

แมลงปอเสือปลายงอนทองผาภูมิ ชนิดใหม่ของโลก

ค้นพบโดย
นายดำรง เชียรทอง (นิสิตปริญญาเอก)
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ.ดร.บุญเสฐียร บุญสูง (อาจารย์ที่ปรึกษา)
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Dr.Michel Sartori
สังกัด Museum of Zoology เมืองโลซาน สมาพันธรัฐสวิส

Read more

แมลงปอเสือปลายงอนทองผาภูมิชนิดใหม่ของโลก

รศ.ดร.บุญเสฐียร บุญสูง และคณะผู้วิจัย
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2562-5555 ต่อ 647829 E-mail: fscibtb@ku.ac.th

Read more

แมลงปอเสือปลายงอนทองผาภูมิ

รศ.ดร.บุญเสฐียร บุญสูง และคณะผู้วิจัย
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2562-5555 ต่อ 647829 E-mail: fscibtb@ku.ac.th

Read more