โครงการบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2562

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เป็นหน่วยงานสนับสนุนและช่วยวิชาการ ประกอบด้วยหน่วยงานในสังกัด 5 หน่วยงาน มีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารและประสานงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งการดําเนินงานตามภารกิจดังกล่าวจําเป็นต้องอาศัยระบบงานและการบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพ ตลอดจนบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีจิตสํานึกในการปฏิบัติงานและการให้บริการที่ดี อันจะเป็นพลังขับเคลื่อนให้หน่วยงานปฏิบัติภารกิจบรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ ดังนั้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ อุทิศเวลา เสียสละ เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานมาโดยตลอด และเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจแก่บุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตน ครองคน ครองงาน ปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

บุคลากร สวพ.มก. รับโล่เชิดชูเกียรติคุณ บุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 29 ธันวาคม 2559 บุคลากร สวพ.มก. ได้รับมอบโล่เชิดชูเกียรติคุณ บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2559 จำนวน 2 ท่าน คือ นางสาวมาลี สกุลนิยมพร และ นางนวรัตน์ สุวรรณเลิศ ในงานขอบคุณบุคลากร ประจำปี 2559 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มก.

Read more