ระบบบำบัดน้ำเสีย ณ แหล่งกำเนิด สำหรับโฮมสเตย์และรีสอร์ท

คณะนักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  นำโดย ดร.ลักขณา เบ็ญจวรรณ์ และ ดร.วรุณสักดิ์ เลี่ยมแหลม ร่วมด้วยนายเอนก สุขเจริญ จาก ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จึงได้ทำการออกแบบพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อใช้เป็นต้นแบบสำหรับการบำบัดน้ำเสียของธุรกิจที่พักประเภทโฮมสเตย์และรีสอร์ท โดยเลือกจังหวัดสมุทรสงครามเป็นกรณีศึกษา

Read more

ต้นแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ณ แหล่งกำเนิด สำหรับโฮมสเตย์และรีสอร์ท/ลักขณา เบ็ญจวรรณ์

รายการจากแฟ้มงานวิจัย มก. วันนี้นำเสนอเรื่อง “ต้นแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ณ แหล่งกำเนิด สำหรับโฮมสเตย์และรีสอร์ท” เจ้าของผลงาน คือ ดร.ลักขณา เบ็ญจวรรณ์ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (บทสัมภาษณ์อาจารย์ลักขณา เบ็ญจวรรณ์) ได้รับความร่วมมือกับศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น

Read more

ต้นแบบจักรยานเพื่อสิ่งแวดล้อม

การประดิษฐ์ต้นแบบจักรยานเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยการปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักและร่วมมือกันอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวคิดการนำจักรยานเก่าซึ่งเป็นซากจักรยานที่โดนน้ำท่วมเมือปี พ.ศ. 2554 ให้แปลงสภาพกลับมาใช้ใหม่ กลายเป็นต้นแบบจักรยานบำบัดน้ำเสียในคูโดยรอบสำนักหอสมุด และสามารถนำน้ำที่ได้มาใช้ประโยชน์ในการรดน้ำต้นไม้อย่างถูกสุขภาวะ โดยการใช้ฟันเฟื่องล้อหน้า และล้อหลังควบคู่กัน ซึ่งปั้มที่ติดไว้ที่ตัวจักรยานนั้นเป็นประเภทปั้มโรตารี่ โดยใช้วิธีการดูดอากาศจากภายนอกเข้าสู่ท่อลม นำส่งไปถึงหัวจ่ายอากาศที่อยู่ใต้ผิวน้ำ ข้อดีของการใช้ปั้มประเภทโรตารี่ คือ สามารถอัดอากาศได้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ และอัตราการเติมอากาศขึ้นอยู่กับความเร็วของการปั่น ลูกเล่นที่ติดไว้กับจักรยานต้นแบบ คือได้มีการติดตั้งตัวปรับความหนืดของการปั่น เปรียบเสมือนการขี่จักรยานขึ้นเนินเขา ทำให้ผู้ปั่นได้ออกแรงเพิ่มมากขึ้น และสามารถปรับระดับความหนืดได้ โดยใช้การปรับจากระบบเบรคเดิมของจักรยาน อีกทั้งยังมีการติดตั้งตัววัดอัตราเครื่องวัดความเร็ว ระยะทาง และระยะเวลาในการออกกำลังกาย ข้อดีในการใช้วิธีการเติมอากาศใต้น้ำ คือจะไม่ทำให้เกิดการกระจายของละอองน้ำที่สกปรก รบกวนผู้ที่สัญจรไปมา ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ มณฑล ฐานุตตมวงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ และนายปรัชญา จันทร์ศักดิ์ นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 02-942-8616 ต่อ 232

Read more

รายการวิทยุ เรื่อง การใช้ไคโตซานเป็นสารก่อจับก้อนเพื่อบำบัดน้ำเสีย

ผลงานของ รศ.ดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในผลงานวิจัยเรื่อง การใช้ไคโตซานเป็นสารก่อจับก้อนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระบบบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นม

Read more

สวพ.มก. จัดการนำเสนอรายงานการวิจัย ชุดโครงการ”กระบวนการบำบัดน้ำเสียชุมชนทางเลือกใหม่”

วันที่ 15 ธันวาคม 2558 สวพ.มก. จัดการนำเสนอรายงานการวิจัย เพื่อการติดตามและประเมินผล โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์ ชุดโครงการ ว-ท(พ-ท(ช)5.56)/กระบวนการบำบัดน้ำเสียชุมชนทางเลือกใหม่เพื่อการนำน้ำกลับมาใช้ซ้ำและสร้างพลังงานทดแทน

Read more