นวัตกรรมการบำบัดของเสียสำหรับฟาร์มสัตว์เศรษฐกิจ

รศ.ดร. ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์ และคณะ
ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 089-8931-017 E-mail: eccnc@ku.ac.th

Read more